Address

Moskovskiy ave. 5, Kharkiv.

Hours of work

Monday – Thursday 16:00 – 00:00
Friday, Saturday 16:00 – 02:00
Sunday 16:00 – 00:00

Phone

+38 095 062 11 54

Email

c-18@ukr.net